Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Aktualność

„AS zajęć praktycznych” w Korfantym

1 paź 2019, 21:13

Regulamin konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 1 października i trwa do końca roku szkolnego.

2. Warunki zdobycia tytułu ASA Zajęć Praktycznych:

  • posiadanie statusu ucznia ZS nr 2 odbywającego zajęcia praktyczne (klasy Technikum lub Szkoły Branżowej mający zajęcia praktyczne 1 lub 2 dni na tydzień przez cały rok)
  • wzorowa frekwencja na zajęciach praktycznych,
  • nienaganna postawa, jakość realizowanych zadań i wysokie zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków w miejscu pracy,
  • wysoka ocena pracodawcy,
  • przygotowanie i złożenie u kierownika szkolenia praktycznego do 15 czerwca 2020 r sprawozdania z odbytych rocznych zajęć praktycznych (wzór sprawozdania - Załącznik 1)
  • pozytywna opinia kierownika szkolenia praktycznego.

3. Kryterium, które będzie brane pod uwagę podczas oceny sprawozdania to jakość merytoryczna przygotowanego sprawozdania - opis poznanych zagadnień podczas zajęć praktycznych i jakość wyciągniętych wniosków w zakresie praktycznej przydatności poznanych zagadnień (czyli które aspekty, poznane na zajęciach praktycznych zagadnienia uznaję za najistotniejsze w mojej przyszłej pracy zawodowej oraz które na pewno wykorzystam w praktyce).

4. Ocen sprawozdania dokonuje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. (kierownik szkolenia praktycznego oraz wybrani dla danego zawodu nauczyciele przedmiotów zawodowych).

5. Sprawozdania dostarczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Zadaniem Komisji Konkursowej jest wyłonienie laureatów konkursu zajmujących I, II i III miejsce. Laureat I miejsca otrzyma tytuł ASA Zajęć Praktycznych w roku szkolnym 2019/2020.

7. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody.

8. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Powodzenia!

Kierownik szkolenia praktycznego

Agnieszka Strządała

Załącznik 1.

Wzór sprawozdania z zajęć praktycznych w ramach Szkolnego Konkursu „AS zajęć praktycznych”:

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu „AS zajęć praktycznych”.

2. Klasa oraz zawód w jakim kształci się uczestnik.

3. Miejsce odbywania zajęć praktycznych.

3. Okres odbywania zajęć praktycznych.

4. Opis najistotniejszych zadań zawodowych wykonywanych podczas zajęć praktycznych (max 10).

5. Własna ocena przedstawionych zagadnień pod kątem ich praktycznej przydatności (jakie umiejętności w czasie zajęć praktycznych nabyłeś i jak je możesz wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej).

6. Własnoręczny podpis uczestnika konkursu.