Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Aktualność

Staże zagraniczne dla naszych uczniów

4 cze 2016, 17:15

Chcesz mieć szansę wyjazdu na staż zagraniczny?

Wypełnij ankietę rekrutacyjną do 15 czerwca 2016r. 

Ankiety do pobrania u koordynatorów projektu.

Jakie są najważniejsze cele projektu
"W kierunku zawodowego sukcesu – staże zagraniczne uczniów Dwójki"

 • poprawa kompetencji zawodowych uczniów,
 • możliwość rozwijania pasji i zainteresowań poza granicami kraju,
 • podniesienie znajomości języków obcych,
 • wzmocnienie postaw przedsiębiorczych, zaradności zawodowej i własnej inicjatywy,
 • zmotywowanie do lepszej nauki,
 • wzbogacenie portfolio uczniów o dokumenty wzmacniające ich pozycję na rynku pracy,
 • zwiększenie świadomości różnic w kulturze, tradycjach i zachowaniach biznesowych.

Kim jest partner zagraniczny?

F+U Sachsen gGmbH w Chemnitz (Niemcy) to placówka non-profit koordynująca międzynarodowe projekty kształceniowe i zawodowe. Jej głównym celem jest dzielenie się długoletnim doświadczeniem i kompetentną wiedzą. Na edukacyjnym rynku międzynarodowym firma funkcjonuje od 1991 roku, z powodzeniem realizując projekty w dziedzinie przygotowania i kształcenia zawodowego, przekwalifikowania oraz rozwoju karier pracowników.

W ramach projektu uczniowie odbędą 2-tygodniowy pobyt w Chemnitz w Niemczech. Opłacona zostanie między innymi:

 • podróż,
 • ubezpieczenie,
 • zakwaterowanie i pełne wyżywienie,
 • wycieczki kulturowe (Drezno, Freiberg),
 • wycieczki przedmiotowe,
 • uczniom wypłacone zostanie również "kieszonkowe".

Uczniowie po odbyciu stażu w Niemczech uzyskają dokumenty zwiększające ich szanse na rynku pracy.

 • Certyfikat Europass Mobilność (w języku angielskim lub niemieckim oraz w języku polskim),
 • Certyfikat organizacji wysyłającej i przyjmującej,
 • Szczególne referencje ze strony niemieckich placówek dla najlepszych stażystów,
 • Zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w kursie przygotowawczym.

Jakie są obowiązki ucznia przed wyjazdem na staż?

Przed stażem

Staż uczniów naszej szkoły zostanie poprzedzony bogatym programem przygotowania pedagogicznego, kulturowego, językowego (przygotowanie z języka niemieckiego) i zawodowego. Przed wyjazdem uczniowie będą zobowiązani do podpisania Umowy o Staż, Porozumienia o Programie Zajęć i Karty Jakości Stażu.

Udział w zajęciach przygotowawczych jest obowiązkowy

Jakie są obowiązki ucznia podczas pobytu na stażu zagranicznym?

Stażysta zobowiązany jest:

 • sumiennie wykonywać zadania w ramach zagranicznej praktyki zawodowej,
 • codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania praktyki,
 • wypełniania zaleceń opiekunów praktyk (polskich i zagranicznych),
 • brać czynny udział w programie kulturowym realizowanym podczas stażu,
 • systematycznie wypełniać dzienniki praktyk i przedstawiać je opiekunom przebywającym wraz z uczniami na stażu oraz sporządzać relacje mailowe z przebiegu praktyk,
 • na bieżąco informować koordynatorów projektu o zaistniałych trudnych sytuacjach.

Jakie są obowiązki ucznia po powrocie ze stażu zagranicznego?

Stażysta ma obowiązek:

 • uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym przez koordynatorów projektu w celu przygotowania i wysłania Raportu Końcowego, które odbędzie się w terminie do 15 dni po zakończeniu stażu,
 • uczestniczyć w spotkaniach promujących projekt i efekty stażowe,
 • ściśle przestrzegać regulaminu praktyk pod rygorem wykluczenia z uczestniczenia w projekcie.

Jak przebiegać będzie rekrutacja?

W czerwcu przeprowadzona zostanie rekrutacja. Potencjalni stażyści muszą spełniać niżej wymienione warunki:

 • są uczniami klas I i II i kształcą się we wskazanych zawodach,
 • znają język niemiecki w stopniu komunikatywnym,
 • wyrażają chęć wyjazdu na staże zagraniczne oraz gotowość obowiązkowego uczestnictwa w intensywnych zajęciach przygotowawczych.

Kryteriami wyboru uczestników będą:

 • I kryterium - średnia ocen końcoworocznych (rok szk. 2015/2016) z przedmiotów zawodowych,
 • II kryterium - średnia ocen końcoworocznych (rok szk. 2015/2016) nauczanych języków obcych (język niemiecki i język angielski) .

Uczniowie zainteresowani stażem, którzy nie uczą się w szkole języka niemieckiego zobowiązani będą napisać test kompetencyjny z tego języka. Ocena z testu będzie uwzględniania przy obliczeniu średniej oceny końcoworocznej z języka obcego.

Zagadnienia do testu z języka niemieckiego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik logistyk.

(dotyczy uczniów, którzy nie uczą się w Zespole Szkół Nr 2 języka niemieckiego)

Zagadnienia do testu z języka niemieckiego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

(dotyczy uczniów, którzy nie uczą się w Zespole Szkół Nr 2 języka niemieckiego)

Dla obu powyższych kryteriów opracowane zostaną przedziały średnich ocen końcoworocznych, którym przypisane zostaną wagi od 1 do 10 pkt.

Dodatkowo uwzględniona zostanie

 • opinia wychowawcy na temat zachowania ucznia i przestrzegania przez niego Regulaminu Szkoły (możliwość uzyskania od 1 do 5 pkt.),
 • pochodzenie z rodzin dotkniętych trudną sytuacją ekonomiczną (możliwość uzyskania od 1 do 5 pkt.).

Uczniowie mogą zdobyć maksymalnie 30 punktów.
Po ich zliczeniu wyłonione zostaną grupy osób z najwyższymi wynikami.

Koordynatorzy:

p. Małgorzata Holona

p. Małgorzata Lach

p. Wiesława Dziendziel

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie