Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

HISTORIA SZKOŁY

1 września 1974 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach powołało II Liceum Ogólnokształcące w Jastrzębiu Zdroju. Jego organizację powierzono wówczas Annie Musiolik, która objęła stanowisko dyrektora szkoły. Naukę rozpoczęto w tymczasowej siedzibie mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 12 przy ulicy Szkolnej. W czterech oddziałach liceum podjęło wówczas edukację 138 uczniów. Efektem rosnącej z roku na rok popularności placówki były kolejne przeprowadzki – do SP nr 13 (1977-1981), a następnie SP nr 2 (1982-1985). W związku z wieloletnią tułaczką otrzymaliśmy przydomek „Szkoły bezdomnej”.

Już od momentu powstania nasza placówka stawiała na ciągły rozwój.

1 września 1977 r. przy istniejącym II Liceum Ogólnokształcącym utworzono Liceum Zawodowe kształcące w specjalnościach: magazynier-sprzedawca, kelner, kucharz-gastronom i administracja biurowa. Dokładnie rok później szkoła przyjmuje nową nazwę Zespół Szkół Nr 2 i wzbogaca swoją ofertę edukacyjną o kolejne specjalności z zakresu ekonomii: administracja biurowa, finanse i rachunkowość, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych oraz kierunki związane z gastronomią i handlem: sprzedawca, kelner, kucharz.

Od 1 września 1981 r. swoją działalność rozpoczyna Zasadnicza Szkoła Gastronomiczno-Handlowa kształcąca w zawodach: kelner, sprzedawca.

W związku z tak prężnym rozwojem szkoły i wzrastającą ilością uczęszczających do niej uczniów, dyr. A. Musiolik podjęła starania o wybudowanie dla placówki stałej siedziby. Prace budowlane zostały podjęte w 1982 r. i wymagały pokonania wielu przeszkód.

Rok 1985 okazał się szczególnym dla historii naszej Szkoły.

W końcu bowiem po ponad dziesięcioletniej „tułaczce” w dniu 2 września z udziałem władz politycznych, administracyjnych i wykonawców dokonano uroczystego otwarcia nowego obiektu i nadania placówce imienia Wojciecha Korfantego.

W kolejnym roku 1985//1986 Zespół Szkół Nr 2 otrzymał sztandar. Dokonano również uroczystego odsłonięcia Kącika Patrona.W tym też roku utworzono Liceum Ekonomiczne (specjalność: finanse i rachunkowość, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych) oraz Liceum Administracji Państwowej.

Wydarzenia te były uwieńczeniem dwunastoletniej pracy na stanowisku dyrektora mgr Anny Musiolik, która z końcem roku szkolnego 1985/1986 odeszła na emeryturę.

1 września 1986 r. obowiązki dyrektora przejął mgr Stefan Bartoszek. Za główny cel postawił sobie modernizację i wyposażenie nowych pracowni. Starał się też w miarę możliwości rozwijać zaplecze sportowe szkoły. Szczególny nacisk położył na uruchomienie pracowni komputerowych i unowocześnienie pracowni przedmiotowych oraz komputeryzację biblioteki szkolnej. Dbał również o wszechstronny rozwój swoich uczniów.

W roku 1987 uruchomiono stołówkę szkolną, która po przekształceniach, funkcjonuje do dziś. Ukończono także budowę basenu i części sportowej placówki.

W roku 1998 wprowadzono w naszej szkole program DELFrealizowany tylko przez 80 placówek w Polsce, uprawniający do otrzymania Diplome d’ Etudes en Langue Francoise.

Niewątpliwą pomocą w nauce języka angielskiego był również odbywający się przez kilka lat kurs językowy zorganizowany przez Devon International Centre w Anglii. Co roku jesienią grupa amerykańskich nauczycieli prowadziła nieodpłatnie zajęcia językowe dla uczniów i nauczycieli.

W kolejnych latach szkoła przechodziła liczne transformacje, mające na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego rynku pracy.

W miejsce Liceum Administracji Państwowej, którego ostatni absolwenci ukończyli naukę w 1992 roku, otworzono Liceum Handlowe, a w 1998 r. Technikum Gastronomiczne.

W 1999 roku liczba uczniów wzrosła do ponad 1770, a grono pedagogiczne tworzyło już 109 nauczycieli.

W tym też roku szkoła obchodziła jubileusz 25-leciaswego istnienia.

Na uroczystości odbywającej się w hali sportowej pojawili się znamienici Goście. Nie zabrakło ciepłych słów pod adresem pedagogów i wychowanków.

Nasi uczniowie wielokrotnie sięgali po laury w ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach przedmiotowych, a dzięki staraniom nauczycieli i kierownictwa placówki możliwe były wyjazdy na staże, kursy językowe i wymiany uczniów z Anglią, Francją czy Czechami.

Rozkwitły również uczniowskie talenty, umiejętnie wydobywane na światło dzienne przez działających z pasją pedagogów.

W 2002 r., po wieloletniej pracy pedagogicznej, na emeryturę przeszedł dyrektor Stefan Bartoszek.

Nowym dyrektorem Zespołu Szkół Nr 2 została mgr Elżbieta Kanak.Za główny cel postawiła sobie przekształcenie i dostosowanie struktury szkoły do wymagań reformy oświatowej oraz przygotowanie do wdrożenia nowego typu egzaminu maturalnego i zawodowego. Następnym działaniem podejmowanym przez dyrekcję było podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły. Dużą wagę dyrektor E. Kanak przywiązywała do współpracy z rodzicami i lokalnym środowiskiem.Dlatego dążyła do angażowania jego przedstawicieli w życie szkoły.

W 2002 roku, wraz z wprowadzeniem nowej reformy, uczniowie naszej szkoły rozpoczęli naukę w klasach Liceum Profilowanego.

W 2005 r. rozpoczęto kształcenie w Szkole Policealnej nr 2 w zawodzie technik informatyk, a rok później (w 2006 roku) szkoła przystąpiła do współpracy z Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach, rozpoczęła także realizację unijnego programu Leonardo da Vinci. Dzięki niemu uczniowie mieli szansę wyjazdów i uczestnictwa w warsztatach wraz z młodzieżą niemiecką.

W 2006 r. jako pierwsza placówka w mieście otworzyliśmy Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK), jego głównym celem było niesienie pomocy uczniom w zdobywaniu wiedzy o sobie i rozwijanie umiejętności planowania kariery zawodowej.

Od września 2007 roku działalnością szkoły kierowała mgr Halina Hrynczyszyn.

Priorytetem codziennej pracy dyrekcji „Dwójki” stało się podnoszenie efektywności kształcenia młodzieży, między innymi poprzez realizację różnorodnych projektów edukacyjnych, a także unowocześnianie istniejącej infrastruktury szkoły.

20 października 2009 roku nasza szkoła świętowała swoje 35 urodziny.

Z tej okazji odbyła się msza święta, a po niej uroczystości w budynku placówki. Swą obecnością jej mury zaszczycili między innymi: przedstawiciele władz państwowych i oświatowych, służb mundurowych, a także emerytowani nauczyciele oraz absolwenci.

1 września 2009 roku otworzono w technikum nowy kierunek kształcenia - technik logistyk, naukę w tym zawodzie rozpoczęło 18 uczniów.

W 2012 roku szkoła otrzymała „Odznakę Honorowego Sybiraka”, nadaną przez Związek Sybiraków.

W latach 2009 - 2015 w naszej szkole realizowane były liczne projekty:

  • Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” pod hasłem „Droga do sukcesu na rynku pracy poprzez doskonalenie umiejętności zawodowych” w stażach zagranicznych w Czechach i Niemczech.
  • „Staże zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy” - projekt unijny - w listopadzie 2012 r. grupy uczniów klas ekonomicznych i hotelarskich wyjechały na praktykę zawodową do niemieckiej firmy F+U Sachsen gGmbH w Chemnitz.
  • „Partnerzy w Nauce”,opracowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Dzięki tej współpracy na terenie placówki trzykrotnie odbywał się Festiwal Nauki, a szkoła zyskała pomoce dydaktyczne.
  • „Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii” - uczniowie mieli okazję wziąć udział w zajęciach prowadzonych metodą laboratoryjną.
  • „Mam zawód - mam pracę w regionie”- celem projektu to podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego.

W roku szkolnym 2016/2017 zaczęliśmy korzystać z dziennika elektronicznego, co było ważnym krokiem w stronę wprowadzenia nowoczesnych narzędzi do pracy nauczyciela.

17.02.2017 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju uruchomiono pierwszą w mieście strzelnicę.

Rok szkolny2017/2018 przyniósł zmianę na stanowisku kierowniczym.

1.09.2017 r. dyrektorem szkoły została mgr Ewa Mentel, której głównym celem stał się dalszy rozwój placówki. Kontynuowała działania zmierzające do podniesienia jakości i efektywności kształcenia, wzbogacenia oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej szkoły.

W sierpniu 2018 r., z inicjatywy nowej Pani dyrektor, został przeniesiony z budynku B do budynku A sekretariat i gabinet dyrektora, gdzie powstał kompleks administracyjny.

Dzięki staraniom podjętym przez dyrektor Ewę Mentel, otworzono w kolejnych latach nowe kierunki kształcenia: technik architektury krajobrazu (1.09.2019), technik grafiki i multimediów (1.09.2020), technik fotografii i multimediów (1.09.2021), technik obsługi portów i terminali (1.09.2021).

1 września 2019 r. rozpoczęto wdrażanie reformy edukacji dotyczącej: 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum i 5-letniego technikum, wprowadzającej zmiany w szkolnictwie zawodowym oraz nowe rozwiązania w zakresie funkcjonowania szkół i placówek.

Do 2023 roku nauczanie przebiegało dwutorowo: równolegle kształciła się młodzież „po gimnazjum” i „po szkole podstawowej”.

1.09.2022 r rozpoczęła funkcjonowanie czwarta placówka Zespołu Szkół Nr 2 - Szkoła Branżowa II Stopnia nosząca imię Zesłańców Sybiru.

W latach 2018 – 2022 zrealizowano 10 projektów z udziałem funduszy europejskich oraz wiele projektów krajowych.

Już w 2018 roku nasza młodzież w ramach projektu Erasmus sekcja Młodzież miała możliwość wyjazdu do Gruzji.

Obecnie szkoła realizuje 3 projekty w ramach programu Erasmus+:

1. „Staże zagraniczne uczniów Korfantego”, realizowany w ramach akredytacji, w którym młodzież zdobywa nowe umiejętności zawodowe, językowe i kulturowe, w czasie praktyk zagranicznych w Portugalii. Jest to kontynuacja wyjazdów naszych wychowanków na staże zagraniczne od 2006 r.

2. „Pasja. Mobilność. Praktyka” pozwalający 25 nauczycielom wyjechać na zagraniczne kursy i szkolenia. Pierwszy wyjazd w ramach mobilności kadry odbył się w 2018 r., wówczas skorzystało z niego 11 osób.

3. „Patrzymy w przyszłość” obejmujący zagraniczne wyjazdy uczniów, nauczycieli i kadry w celach edukacyjnych. Projekt realizowany jest w ramach akredytacji, którą uzyskaliśmy w 2023 r.

Nauczyciele, wyjeżdżający na różne kursy w ramach mobilności Erasmus+, wzbogacili i unowocześnili swój warsztat pracy, poszerzyli wiedzę z zakresu dydaktyki, nawiązali kontakty międzynarodowe. Często uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów eTwinning (Odznaka Szkoły eTwinning w latach 2021-2024)

Nasza młodzież, dzięki wyjazdom zagranicznym, zdobywa nie tylko doświadczenie zawodowe, ale również doskonali umiejętności językowe, poznaje kulturę innych krajów oraz kształci kompetencje miękkie, tak ważne w obecnych czasach.

Udział w projektach pozwolił również na utworzenie pięknych, profesjonalnych pracowni: hotelarskiej, architektury krajobrazu, ekonomicznej, logistycznej, gastronomicznej, fotograficznej.

Dobrze wykształcona kadra, podejmująca innowacyjne działania w procesie dydaktycznym, doposażane i remontowane sale lekcyjne (tablice interaktywne, urządzenia multimedialne, wzbogacone zbiory biblioteczno-książkowe i multimedialne oraz nowoczesne aplikacje), to warunki sprzyjające podniesieniu jakości nauczania. Efekty tego widać w wynikach egzaminu maturalnego, egzaminów zawodowych oraz licznych sukcesach, jakie odnoszą Nasi Uczniowie w olimpiadach i konkursach.

W roku 2019, 2022, 2024 Technikum Nr 1 zdobyło „Brązową odznakę”w rankingu szkół organizowanym przez miesięcznik ,,Perspektywy”, a w 2021 r. „Srebrną odznakę”.

Kiedy w 2020 r. wybuchła pandemia zakaźnej choroby COVID – 19, nasza placówka bardzo szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości, podejmując działania łagodzące sytuację. Wprowadziliśmy zdalne nauczanie na platformie TEAMS (kadra bardzo szybko zdobyła nowe umiejętności techniczne), zaopatrzyliśmy potrzebujących w sprzęt elektroniczny. Zadbaliśmy o zdrowie psychiczne uczniów, organizując m.in. „Dni Dobrostanu Psychicznego”, ćwiczenia relaksacyjne między zajęciami, prelekcje i pogadanki dla uczniów i rodziców oraz wiele innych działań.

W 2020 oraz 2021 roku egzamin maturalny oraz egzaminy zawodowe odbyły się w zaostrzonym rygorze sanitarnym.

W 2017 r. powołano do życia stowarzyszenie ,,Z Korfantym w Przyszłość...”,którego celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, dydaktycznych i wychowawczych. Dzięki stowarzyszeniu nasza młodzież mogła uczestniczyć w projektach:

„Pierwsze kroki z florystyką” (2017/2018), „Korfanty zaprasza…” (2019), „Pewnym krokiem ku przyszłości – kampania planowania kariery zawodowej”(2022) oraz akcji „Święta tuż, tuż”(2018). We wrześniu 2023 r. stowarzyszenie przekazało szkole nowoczesną pracownię językowo-informatyczną, którą wyposażyło dzięki dotacji otrzymanej z Fundacji JSW.

Na terenie Szkoły prężnie działa Samorząd Uczniowski oraz Fabryka Sztuki Myślenia, która inspiruje uczniów do podejmowania różnorodnych działań o charakterze artystycznym i rozbudza ich kreatywność. Dzięki inicjatywie młodzieży powstała „Strefa Chillout”, „Strefa Foyer”, Galeria „Korfantego” – miejsca, gdzie nasi uczniowie chętnie spędzają czas podczas przerw, prezentują swoje prace, organizują eventy.

Od 2014 roku organizowana jest „Gala Talentów Dwójki (do 2017) Korfantego (od 2018)” na której młodzież prezentuje swoje rozliczne uzdolnienia i pasje.

Od 2019 roku dla ucznia, który wyróżnia się swoją postawą, zainteresowaniami i działaniami przyznawana jest „Nagroda Korfantego”, a dla instytucji i osób związanych ze szkołą „Nagroda Przyjaciel Szkoły”.

Na terenie szkoły organizowane są liczne konkursy, warsztaty, turnieje, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz m. in. „Dzień Patrona”, „Dzień Humanisty”, „Dzień Liczby Pi:, „Dzień Św. Patryka”, „Dzień Życzliwości”, „Dzień Dobrostanu”, „Dzień Języka Obcego”. Na stałe w tradycję naszej placówki wpisały się akcje honorowego krwiodawstwa oraz akcje charytatywne, DKMS.

W celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej w liceum, oprócz nauczania ogólnego, uczniowie realizują przedmioty uzupełniające (wg programów autorskich), m.in. emisja głosu, informatyka po angielsku, elementy ratownictwa medycznego, podstawy masażu, aktywny i zdrowy tryb życia oraz matematyka w praktyce.

Dziś w szkole kształci się 1164 uczniów: w II Liceum Ogólnokształcącym (304), Technikum Nr 1(664) Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 (154), Branżowej Szkole II stopnia Nr 2 (42).

O zdrowie uczniów na co dzień troszczy się szkolna higienistka oraz pedagodzy szkolni, pedagog specjalny (od 2023r) i psycholog (od 2023 r.), którzy podejmują działania służące poprawie poziomu bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

Nawiązaliśmy współpracę z licznymi szkołami wyższymi w województwie śląskim. Do grona tych uczelni należy: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Wydział Mechaniczny Politechniki Śląskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Akademia WSB.

W bieżącym 2024 roku Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego obchodzi jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Okres 50 lat to znaczący czas, w którym Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego przechodził liczne zmiany. Związane one były z: rozbudową infrastruktury, rozwojem programów nauczania, zmianą kadry pedagogicznej, rozwojem technologicznym, poszerzeniem oferty edukacyjnej, przemianami społecznymi i kulturowymi, współpracą z lokalnymi instytucjami i firmami, zmianami demograficznymi.

W ciągu 50 lat istnienia szkołę opuściło 11 146 absolwentów,po uśrednieniu daje to wynik 223 na rok. Kontynuowali oni lub kontynuują naukę w renomowanych polskich uczelniach wyższych, na prestiżowych kierunkach studiów: Uniwersytetu Warszawskiego, Śląskiego, Jagiellońskiego, Politechnice Warszawskiej, Gliwickiej, Szkole Głównej Handlowej i wielu innych uczelniach, również za granicą.

Jest wśród nich liczna grupa: artystów, dziennikarzy, ekonomistów, księży, lekarzy, naukowców, prawników, przedstawicieli służb mundurowych, przedsiębiorców, techników żywienia, urzędników państwowych, kucharzy oraz wielu nauczycieli,

Aktualnie w Szkole jest zatrudnionych łącznie 118 pracowników: 94 nauczycieli oraz 24 pracowników administracji i obsługi.

Dzięki silnym fundamentom, które wybudowano na przestrzeni lat, („Dwójka”) „Korfanty” pozostał miejscem, w którym kolejne pokolenia kształtują swoją przyszłość, wierząc
w swe możliwości i dążąc do osiągnięcia wyznaczonych celów, prowadzących do realizacji marzeń. Dokładamy wszelkich starań, aby sprostać wymaganiom współczesnego świata, aby, korzystając ze wsparcia rodziców i społeczności lokalnej, stać się nie tylko miejscem nauki, ale także centrum kreatywności, innowacyjności i rozwoju.