Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

logo_fundacji_sw._Mikolaja_002.jpg

W marcu 2024r. Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego podpisał umowę z Fundacją Św. Mikołaja na program stypendialny na rzecz zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin.

Mamy już otwarte subkonto stypendialne, na które na start otrzymaliśmy kwotę 3000 zł.

Numer szkolnego subkonta stypendialnego: PL 88109000049149000000000637

Koordynator na terenie szkoły: Arkadiusz Panfil – gabinet nr 207A

UWAGA: pierwsze wnioski na stypendia będą przyjmowane od września roku szkolnego 2024/2025

Kryteria formalne, które muszą spełnić uczniowie:

  • miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 2000 zł,
  • uczeń uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie stypendium nie niższą niż: 4,0 w szkole ponadpodstawowej,
  • uczeń złożył kompletny wniosek o stypendium.

Kryteria merytoryczne oceniane przez komisje stypendialną w szkole:

  • Kryterium nr 1. Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku szkolnego,
  • Kryterium nr 2. Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, w ciągu ostatniego roku szkolnego.

Trwa akcja „Wiosną Stypendia Rosną” – od 21.03-21.06.2024r.

Wszystkie środki, które wpływają na nasze subkonto stypendialne są obecnie mnożone
przez Fundację Świętego Mikołaja x.

Poza w/w akcją wszystkie środki, które wpływają na nasze subkonto stypendialne są mnożone przez Fundację Świętego Mikołaja według algorytmu: 250 zł od Fundacji za każde 500 zł zebrane przez społeczność szkolną.


Załączniki:

1. REGULAMIN przyznawania i realizacji stypendiów w programie Stypendia św. Mikołaja

2. WNIOSEK o przyznanie stypendium

3. OŚWIADCZENIE o wysokości średnich dochodów brutto na osobę w rodzinie

4. SPRAWOZDANIE merytoryczne z wydatkowania stypendium

5. SPRAWOZDANIE finansowe z wydatkowania stypendium