Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Udział w projekcie stwarza możliwość prowadzenia innowacyjnych lekcji i innych zajęć z wykorzystaniem programów interaktywnych i materiałów multimedialnych. Została poszerzona baza dydaktyczna potrzebna do pełnej realizacji programów nauczania. Proces stosowania TIK doprowadził do podniesienia kompetencji w zakresie stosowania nowoczesnej technologii oraz w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Zajęcia z wykorzystaniem technologii TIK przygotowują uczniów do życia we współczesnym świecie.

Stworzono Międzyszkolną sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK „Aktywna tablica” w skład której wchodzi:

  • Technikum Nr 1
  • II liceum Ogólnokształcące
  • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

W ramach programu, dyrektor szkoły składał wniosek do organu prowadzącego. Wraz ze złożeniem wniosku o udział w programie, szkoła zobowiązała się do zrealizowania następujących zadań:

1) uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

2) uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

  • udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  • zorganizowania w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  • dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk,

3) wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (jego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych. Będą one wspierały dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

4) wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie (w zakresie co najmniej 5 godzin zajęć lekcyjnych średnio w każdym tygodniu nauki, w okresie od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu do 31 maja roku następującego po roku, w którym zostało udzielone wsparcie finansowe).

5) przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w programie.

Beata Kabut

koordynator programu