Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Zrealizowane projekty edukacyjne

 

eTwinning

W naszej szkole z sukcesem realizowane są projekty w ramach Programu eTwinning. Przy wykorzystaniu bezpłatnych narzędzi internetowych i technologii komunikacyjno-informacyjnych, bez zbędnych formalności tworzymy interesujące inicjatywy z udziałem zagranicznych partnerów.
 

"Ekonomiczny challenge z Korfantym"

Głównym celem projektu jest nabycie przez uczniów umiejętności zaplanowania i przedstawienia pomysłu na własną firmę. W projekcie biorą udział uczniowie klas ósmych jastrzębskich szkół podstawowych, którzy w drodze konkursu przygotują biznesplany w postaci prezentacji multimedialnych. Projekt obejmuje również warsztaty przeprowadzone przez młodzież Zespołu Szkół Nr 2.
 

Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP

Projekt realizowany jest z Akademią WSB i Narodowym Bankiem Polskim. Jego formuła obejmuje cykl warsztatów, spotkanie z przedstawicielem Narodowego Banku Polskiego oraz uczniowski konkurs dotyczący tematyki transakcji bezgotówkowych.
 

Staże zagraniczne dla uczniów

W ramach Programu Erasmus+ 40 uczniów klas ekonomicznych, logistycznych, hotelarskich i gastronomicznych wzięło udział w projekcie "Przystanek Portugalia - zagraniczne praktyki zawodowe" i wyjechało do Lizbony na staż do renomowanych centrów logistycznych, hoteli, restauracji i firmy szkoleniowej.
 

„Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie.”

11 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 wzięło udział w projekcie „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie.” Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Programu Erasmus+, w Akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej.
 

"Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2”

Zakończył się realizowany od 2018 roku twa realizacja projektu "Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2”. Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w ramach tego projektu otrzymał nowoczesne wyposażenie pracowni przedmiotowych: ekonomicznej, logistycznej i gastronomicznej. Dzięki temu uczniowie mogą kształcić się w jak najlepszych warunkach.
 

Projekt „KORFANTY ZAPRASZA”

25 października 2019 r. podczas Gali Korfantego Stowarzyszenie „Z Korfantym w przyszłość…” działające w Zespole Szkół Nr 2 i zrzeszające pracujących tu nauczycieli podsumowało projekt „KORFANTY ZAPRASZA”. Zadanie było współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i obejmowało szereg działań o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, twórczym oraz integrującym społeczność lokalną.
 

"Zdrowe życie. Lepsze życie."

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+, Sektor Młodzież, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Wymiany Młodzieżowe. W ramach projektu młodzież naszej szkoły nawiązała współpracę ze szkołą zawodową w Gruzji. W efekcie, w październiku bieżącego roku zrealizowana zostanie wymiana młodzieży pomiędzy Zespołem Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju a uczniami szkoły Vocational College Prestige w Telavi.
 

Projekt unijny

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
 

Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki

”Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy” - Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska, Mikroprojekt Typu B, Oś Priorytetowa 3: Edukacja Kwalifikacje, Euroregionu Śląsk Cieszyński.
 

Kursy dla uczniów i nauczycieli

W ramach projektu "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju", w Zespole Szkół Nr 2 realizowane będą kursy dla uczniów, pozwalające zdobyć im nowe uprawnienie i kwalifikacje. Projekt będzie również szansą dla nauczycieli na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu.
 

Program Erasmus+

Projekt "W kierunku zawodowego sukcesu – staże zagraniczne uczniów Dwójki" pozwolił uczniom kształcącym się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyć 2-tygodniowe staże w Niemczech.
 

eTwinnig

Projekt powstał, by uczniowie ze szkół z Ukrainy, Gruzji, Czech i Polski mogli poznać się ze sobą, poznać swoje szkoły, wymienić się doświadczeniem kulturowym swoich krajów. Poprzez udział w projekcie beneficjenci rozwijali kompetencje kluczowe, przede wszystkim kompetencje porozumiewania się w języku obcym.
 

"WF z Klasą"

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do III edycji programu ''WF z Klasą''
 

"Umiejętności bez granic"

W Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju im. W. Korfantego w roku szkolnym 2013/2014 realizowany był projekt „Umiejętności bez granic – doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych”, współfinansowany przez POKL i EFS. W projekcie wzięły udział dwie 10-osobowe grupy uczniów, kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz logistyk.
 

"Leonardo da Vinci"

W ramach realizacji trzech projektów 158 uczniów naszej szkoły wyjechało na staże zagraniczne do Czech i Niemiec. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności zawodowe i językowe.