Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Uczniowie Dwójki na stażu w Niemczech

Dla 31 osobowej grypy stażystów Dwójki zakończyły się praktyki w niemieckim mieście Chemnitz. Dwutygodniowe staże w ramach Programu Erasmus+ były dla uczniów klas ekonomicznych, gastronomicznych i logistycznych okazją do doskonalenia języków obcych oraz szansą zdobycia nowych doświadczeń zawodowych.

Już we wrześniu, po zakończonym procesie rekrutacyjnym, uczniowie rozpoczęli przygotowania do wyjazdu. Uczęszczali na zajęcia z języka niemieckiego, zajęcia pedagogiczne i zawodowe, a także przygotowywali prezentacje na temat kultury, zabytków czy też gospodarki Niemiec.

Podczas trwania stażu uczniowie klas ekonomicznych pracując w firmie F+U Sachsen gGmbH przygotowywali niemiecką dokumentację handlową (zamówienia, potwierdzenia zamówienia, umowy o dostawę, faktury), uczyli się również podejmować zyskowne decyzje ekonomiczne, które uwzględniały możliwości produkcyjne firmy, jej zasoby finansowe oraz kadrowe. Młodzi logistycy wykonywali czynności magazynowe, takie jak składanie zamówień czy wysyłka towarów, dokonywali inwentaryzacji oraz ewidencjonowali sprzedaż towarów na kasach fiskalnych. Nie zabrakło również pracy na logistycznych programach komputerowych generujących dokumentację handlową. A młodzi kucharze Dwójki? Na nich czekali niemieccy pracodawcy w renomowanych restauracjach i zakładach gastronomicznych. Poznanie kuchni niemieckiej i jej tradycyjnych potraw było ciekawym doświadczeniem dla uczniów klas gastronomicznych.

Staż zagraniczny to również szansa na poprawienie umiejętności językowych. Konieczność porozumiewania się w języku niemieckim lub angielskim stała się okazją do pokonywania oporów przed wypowiadaniem się w języku obcym.

Wyjazd na staże zagraniczne to także wycieczki - zarówno te przedmiotowe jak i kulturowe. Plan stażu pozwolił uczniom zwiedzić Lipsk oraz stolicę regionu saksońskiego Drezno. Miasto nazywane "perłą baroku" przykuło uwagę stażystów wspaniałą Starówką oraz zespołem pałacowym Zwinger.

Stażyści uczestniczyli również w wycieczkach przedmiotowych między innymi do Miejskiego Archiwum w Chemnitz, Muzeum Przemysłu, centrum logistycznego EDEKA, Saksońskiego Parlamentu Landtag w Dreźnie czy też fabryki BMW w Lipsku, gdzie młodzi logistycy zapoznali się z nowościami technologicznymi i poznali proces produkcyjny samochodów tej cenionej marki.

Staże zagraniczne zakończyły się dla wszystkich uczniów otrzymaniem certyfikatów od firmy F+U Sachsen gGmbH. Niektórzy stażyści za szczególne zaangażowanie w prace stażowe otrzymali od organizacji przyjmującej referencje. Wkrótce praktykanci otrzymają dokument Europass Mobilność, który potwierdzi zdobyte umiejętności zawodowe, językowe oraz nabyte kompetencje społeczne.

"Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+"

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
P
UBLIKACJA BEZPŁATNA


Koordynatorzy projektu: Wiesława Dziendziel, Małgorzata Holona oraz Małgorzata Lach.

Lista uczestników stażu w ramach Programu Erasmus+

A oto relacje mailowe uczestników stażu

Warsztaty integracyjne stażystów

Grupa uczniów klas ekonomicznych, logistycznych i gastronomicznych uczestniczyła w kolejnych warsztatach integracyjnych zorganizowanych przez panią pedagog Jadwigę Kulas. Warsztaty były ostatnim etapem przygotowań do wyjazdu na staż w Niemczech. Już w niedzielę, 19 marca grupa 31 uczniów wraz z opiekunami wyjedzie do Chemnitz na praktykę zawodową w ramach Programu Erasmus+.

Warsztaty kulturowe w ramach Programu Erasmus+

6 lutego uczestnicy projektu "W kierunku zawodowego sukcesu – staże zagraniczne uczniów Dwójki" spotkali się na sali kinowej, aby przedstawić przygotowane prezentacje multimedialne w ramach warsztatów kulturowych Programu Erasmus+

Uczniowie klas ekonomicznych, logistycznych i gastronomicznych, którzy przygotowują się do wyjazdu na staż przygotowali prezentacje na temat kultury i zwyczajów Niemiec, gospodarki niemieckiej i jej najważniejszych gałęzi przemysłu, kuchni niemieckiej i jej najważniejszych tradycyjnych potraw. Nie zbrakło również ciekawych informacji na temat samego miasta Chemnitz, w którym uczniowie odbywać będą staż. Taka wzajemna prezentacja i wymiana informacji była dobrym sposobem na poznanie kraju organizacji przyjmującej oraz miejsca realizacji programów stażowych. Jak się okazało region saksoński pielęgnuje wiele lokalnych zwyczajów i tradycji, które nadają mu niezwykłej wyjątkowości.

Na sali kinowej podczas pokazu prezentacji multimedialnych obecni byli również uczniowie innych klas, dzięki temu mieli oni okazję poznać uczestników projektu i prezentowaną przez nich tematykę warsztatów kulturowych.

Uczestnikom projektu dziękujemy za zaangażowanie.

Koordynatorzy projektu

Spotkanie stażystów

8 grudnia, w czwartek odbyły się warsztaty integracyjne dla tych uczniów, którzy w marcu 2017r. wezmą udział w stażu zagranicznym „W KIERUNKU ZAWODOWEGO SUKCESU – STAŻE ZAGRANICZNE UCZNIÓW DWÓJKI” w ramach w ramach Programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Stażyści z klas ekonomicznych, logistycznych i gastronomicznych spotkali się na auli, aby uczestniczyć w ćwiczeniach oraz zabawach integracyjnych.

Celem warsztatów było zintegrowanie uczestników stażu, którzy pochodzą z różnych klas, środowisk oraz subkultur. Dzięki spotkaniu uczniowie mieli również możliwość doskonalenia umiejętności społecznych, takich jak: pokonywanie nieśmiałości, jasne wyrażanie swojej opinii czy też budowanie postaw asertywnych.

Najwięcej entuzjazmu wzbudziła gra „Żywe liczby” oraz „Niekończąca się opowieść”. Młodzież wyszła z zajęć uśmiechnięta.

Jadwiga Kulas - pedagog

Jakie są najważniejsze cele projektu
"W kierunku zawodowego sukcesu – staże zagraniczne uczniów Dwójki"

 • poprawa kompetencji zawodowych uczniów,
 • możliwość rozwijania pasji i zainteresowań poza granicami kraju,
 • podniesienie znajomości języków obcych,
 • wzmocnienie postaw przedsiębiorczych, zaradności zawodowej i własnej inicjatywy,
 • zmotywowanie do lepszej nauki,
 • wzbogacenie portfolio uczniów o dokumenty wzmacniające ich pozycję na rynku pracy,
 • zwiększenie świadomości różnic w kulturze, tradycjach i zachowaniach biznesowych.

Kim jest partner zagraniczny?

F+U Sachsen gGmbH w Chemnitz (Niemcy) to placówka non-profit koordynująca międzynarodowe projekty kształceniowe i zawodowe. Jej głównym celem jest dzielenie się długoletnim doświadczeniem i kompetentną wiedzą. Na edukacyjnym rynku międzynarodowym firma funkcjonuje od 1991 roku, z powodzeniem realizując projekty w dziedzinie przygotowania i kształcenia zawodowego, przekwalifikowania oraz rozwoju karier pracowników.

Uczniowie klas gastronomicznych praktykę zawodową odbędą w restauracjach wskazanych przez partnera zagranicznego - firmę F+U Sachsen gGmbH.

W ramach projektu uczniowie odbędą 2-tygodniowy pobyt w Chemnitz w Niemczech. Opłacona zostanie między innymi:

 • podróż,
 • ubezpieczenie,
 • zakwaterowanie i pełne wyżywienie,
 • wycieczki kulturowe (Drezno, Freiberg),
 • wycieczki przedmiotowe,
 • uczniom wypłacone zostanie również "kieszonkowe".

Uczniowie po odbyciu stażu w Niemczech uzyskają dokumenty zwiększające ich szanse na rynku pracy.

 • Certyfikat Europass Mobilność (w języku angielskim lub niemieckim oraz w języku polskim),
 • Certyfikat organizacji wysyłającej i przyjmującej,
 • Szczególne referencje ze strony niemieckich placówek dla najlepszych stażystów,
 • Zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w kursie przygotowawczym.

Jakie są obowiązki ucznia przed wyjazdem na staż?

Przed stażem

Staż uczniów naszej szkoły zostanie poprzedzony bogatym programem przygotowania pedagogicznego, kulturowego, językowego (przygotowanie z języka niemieckiego) i zawodowego. Przed wyjazdem uczniowie będą zobowiązani do podpisania Umowy o Staż, Porozumienia o Programie Zajęć i Karty Jakości Stażu.

Udział w zajęciach przygotowawczych jest obowiązkowy

Jakie są obowiązki ucznia podczas pobytu na stażu zagranicznym?

Stażysta zobowiązany jest:

 • sumiennie wykonywać zadania w ramach zagranicznej praktyki zawodowej,
 • codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania praktyki,
 • wypełniania zaleceń opiekunów praktyk (polskich i zagranicznych),
 • brać czynny udział w programie kulturowym realizowanym podczas stażu,
 • systematycznie wypełniać dzienniki praktyk i przedstawiać je opiekunom przebywającym wraz z uczniami na stażu oraz sporządzać relacje mailowe z przebiegu praktyk,
 • na bieżąco informować koordynatorów projektu o zaistniałych trudnych sytuacjach.

Jakie są obowiązki ucznia po powrocie ze stażu zagranicznego?

Stażysta ma obowiązek:

 • uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym przez koordynatorów projektu w celu przygotowania i wysłania Raportu Końcowego, które odbędzie się w terminie do 15 dni po zakończeniu stażu,
 • uczestniczyć w spotkaniach promujących projekt i efekty stażowe,
 • ściśle przestrzegać regulaminu praktyk pod rygorem wykluczenia z uczestniczenia w projekcie.

Jak przebiegała rekrutacja?

W czerwcu przeprowadzona została rekrutacja. Potencjalni stażyści musieli spełniać niżej wymienione warunki:

 • byli uczniami klas I i II i kształcą się we wskazanych zawodach,
 • znali język niemiecki w stopniu komunikatywnym,
 • wyrażali chęć wyjazdu na staże zagraniczne oraz gotowość obowiązkowego uczestnictwa w intensywnych zajęciach przygotowawczych.

Kryteriami wyboru uczestników były:

 • I kryterium - średnia ocen końcoworocznych (rok szk. 2015/2016) z przedmiotów zawodowych,
 • II kryterium - średnia ocen końcoworocznych (rok szk. 2015/2016) nauczanych języków obcych (język niemiecki i język angielski) .

Uczniowie zainteresowani stażem, którzy nie uczą się w szkole języka niemieckiego zobowiązani zostali do napisania testu kompetencyjnego z tego języka. Ocena z testu była uwzględniania przy obliczeniu średniej oceny końcoworocznej z języka obcego.

Dla obu powyższych kryteriów opracowane zostały przedziały średnich ocen końcoworocznych, którym przypisane zostały wagi od 1 do 10 pkt.

Dodatkowo uwzględniona zostały

 • opinia wychowawcy na temat zachowania ucznia i przestrzegania przez niego Regulaminu Szkoły (możliwość uzyskania od 1 do 5 pkt.),
 • pochodzenie z rodzin dotkniętych trudną sytuacją ekonomiczną (możliwość uzyskania od 1 do 5 pkt.).

Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 30 punktów.
Po ich zliczeniu wyłonione zostaną grupy osób z najwyższymi wynikami.