Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu - Zdroju "kluczem do sukcesu".

Czas realizacji: 01.07.2018 r. – 30.06.2020 r.

Wartość projektu: 873 365,63 zł

Wkład Funduszy Europejskich:786 029,07 zł

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w II Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciech Korfantego prowadząca do wyrównania szans edukacyjnych łącznie 204 uczniów w tym 115 kobiet, poprzez realizację:

-zajęć wyrównawczych,

-zajęć dodatkowych,

-eksperymentu naukowego, dla uczniów zdolnych

-zajęć doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości,

-utworzenie klasopracowni przedmiotowych i doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniem okresie od 1.07.2018 do 30.06.2020.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

Rodzaj zajęć
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klasy 3 LO
Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego dla uczniów klasy 3 LO
Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla uczniów klasy 1 LO
Zajęcia wyrównawcze z chemii dla uczniów klasy 2 LO
Zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego dla uczniów klas 2 i 3 LO
Zajęcia dodatkowe rozwijające z j. niemieckiego dla uczniów klas 1 – 3 LO
Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu „Koło eksperymentatorów geografów” dla uczniów klas 1 – 3 LO
Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu „Koło eksperymentatorów biologów” dla uczniów klas 1 – 3 LO
Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu „Koło eksperymentatorów fizyków” dla uczniów klas 1 – 3 LO
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klasy 4 Technikum
Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla uczniów klasy 1 Technikum
Zajęcia dodatkowe rozwijające z matematyki dla uczniów klasy 4 Technikum
Zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego dla uczniów klas 2 i 3 Technikum
Zajęcia dodatkowe „Kółko geograficzne” dla uczniów klasy 4 Technikum
Zajęcia dodatkowe „Biuro młodego przedsiębiorcy” dla uczniów klas 2 - 4 Technikum
Zajęcia dodatkowe „Klub menadżera” dla uczniów klas 2 - 4 Technikum
Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu „Eksperyment w geografii” dla uczniów klas 2 i 3 Technikum
Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu „Eksperyment w fizyce” dla uczniów klas 1 - 4 Technikum
Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu „Eksperyment w chemii” dla uczniów klas 1 - 4 Technikum

Wsparciem w projekcie objęci zostaną uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego, tj. 74 uczniów (w tym 45 kobiety) oraz Technikum, tj. 130 uczniów (w tym 70 kobiety) w wieku 15 -20 lat uczących się w szkołach publicznych. Będą to kl. I-III LO i I-IV TECH. Uczniowie zamieszkują nie tylko w mieście, ale także miejscowości sąsiadujące, również tereny wiejskie.

Rekrutacja ma charakter zamknięty - uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół nr 2 im. W. Korfantego.

Projekt rozpocznie spotkanie informacyjne Koordynatora z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami, na którym przedstawione zostaną założenia, cele i rezultaty projektu. Następnie odbędą się spotkania z uczniami, prezentacja korzyści projektu. Uczniowie zapoznani zostaną z regulaminem uczestnictwa. Informacja o naborze do projektu będzie zamieszczona na szkolnych tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Zespołu Szkół. Nauczyciele przygotują testy kwalifikacyjne wiedzy uczniów z poszczególnych przedmiotów, przeprowadzone będą wśród uczniów zainteresowanych projektem oraz sprawdzone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Kryteria rekrutacji: - test kwalifikacyjny (pre-test); - opinia nauczyciela ucznia z danego przedmiotu nt. jego wyników; ocena z przedmiotu. Pierwszeństwo w dostępie do zajęć wyrównawczych będą mieć uczniowie o najniższych wynikach nauczania z danego przedmiotu, a w przypadku zbyt dużej ilości chętnych drugim kryterium będzie niższa średnia ocen z wszystkich przedmiotów. Na zajęcia dla uczniów uzdolnionych kwalifikowane będą osoby uzyskujące najwyższe wyniki z danego przedmiotu, a w przypadku zbyt dużej ilości chętnych brane pod uwagę będą predyspozycje uczniów m.in. umiejętność samodzielnej pracy, udział w konkursach przedmiotowych, zaangażowanie i aktywność na lekcji. Jeśli to nie wyczerpie zapotrzebowania wówczas utworzona zostanie lista rezerwowa, z której w razie rezygnacji uczestnika projektodawca będzie kwalifikował do wsparcia. Uczniowie uczestniczący w zajęciach wyrównawczych mogą brać udział we wszystkich blokach (uczeń może uczestniczyć w kilku typach zajęć, stąd liczba uczestników zajęć łącznie nie jest równa liczbie uczniów w projekcie). Planowana liczebność gr. – zgodna z obwiązującymi przepisami. Każdy chętny złoży w Biurze Projektu formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych. Promocja projektu zostanie przeprowadzona przez nauczycieli na lekcjach godzin wychowawczych oraz na zebraniach z rodzicami. Nauczyciele prowadzący poszczególne oddziały szkolne będą odpowiedzialni za wyłonienie grupy docelowej uczniów biorących udział w zajęciach.